Nhấn http://docs.moodle.org/en/Blocks_Howto đường dẫn để mở nguồn.