Nhấn http://docs.moodle.org/en/Modules_%28developer%29 đường dẫn để mở nguồn.