เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

\

\_ (where _ is blank)

 • Ordinary whitespace to be used after a dot

\,

 • \,

\;

 • \; (backslash semicolon)

\:

 • \:

\/ (backslash slash)

 • \/

\~

 • In order to prevent some browser specific problems with whitespaces, it is advisable to use ~ (tilde) as the whitespace instead of the normal blank key (in places where whitespaces are mandatory, e.g. after commands).
 • Ex.: $$$\frac~xy$$$ to produce $$\frac~xy$$
 • Ex.: $$$\sqrt~n$$$ to produce $$\sqrt~n$$

\hspace{n}

 • inserts a space of n pixels
 • Ex.: $$$f(x)\hspace{6}=\hspace{6}0$$$ gives $$f(x)\hspace{6}=\hspace{6}0$$
 • can be combined with the preceding command \unitlength{m}(default: m=1px) , which defines the applied unit
 • Ex.: $$$\unitlength{20}a\hspace{2}b$$$ gives $$\unitlength{20}a\hspace{2}b$$ , i.e. a space of 20x2=40px

\LARGE (all capital letters)

 • Everthing following

\Large (L capital letter)

 • Everthing following

\large (all lower case letters)

 • Everthing following


หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (ต่อไป)
  ทั้งหมด