ဆွေးနွေးပွဲ စာရင်း။ ဆွေးနွေးပွဲ 22111 ရှိ 100 ကို ဖော်ပြခြင်း။
အခြေအနေ ဆွေးနွေးမှု မှ စတင်သော နောက်ဆုံးပိုစ့် အကြောင်းပြန်မှုများ ညွှန်ကြားချက်များ
Developer meeting Tuesday 12 April 2022
Helen Foster ၏ ရုပ်ပုံ
Helen Foster
Helen Foster ၏ ရုပ်ပုံ
Helen Foster
0
New course: Moodle development environment
Mary Cooch ၏ ရုပ်ပုံ
Mary Cooch
Benjamin Ellis ၏ ရုပ်ပုံ
Benjamin Ellis
5
Script error for "core/first"
Levy Mendenilla ၏ ရုပ်ပုံ
Levy Mendenilla
Levy Mendenilla ၏ ရုပ်ပုံ
Levy Mendenilla
0
Artem Kobylin ၏ ရုပ်ပုံ
Artem Kobylin
Artem Kobylin ၏ ရုပ်ပုံ
Artem Kobylin
0
how to display an array of arrays in Moodle Mustache
Frederik Evans ၏ ရုပ်ပုံ
Frederik Evans
Richard Jones ၏ ရုပ်ပုံ
Richard Jones
7
Reorder reindex elements in a form
Pedro Garcia ၏ ရုပ်ပုံ
Pedro Garcia
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
Integrating moodle with other application
Sushma R ၏ ရုပ်ပုံ
Sushma R
Dominique Palumbo ၏ ရုပ်ပုံ
Dominique Palumbo
2
Add plugin to customise profile page
nesrine bouaziz ၏ ရုပ်ပုံ
nesrine bouaziz
nesrine bouaziz ၏ ရုပ်ပုံ
nesrine bouaziz
0
Moodle API - get quizz attempt/data - permission problem
Maxime Paintendre ၏ ရုပ်ပုံ
Maxime Paintendre
Maxime Paintendre ၏ ရုပ်ပုံ
Maxime Paintendre
0
Lawrence Lagerlof ၏ ရုပ်ပုံ
Lawrence Lagerlof
Michael Milette ၏ ရုပ်ပုံ
Michael Milette
2
How to create another image theme setting?
Mariusz Mit ၏ ရုပ်ပုံ
Mariusz Mit
Michael Milette ၏ ရုပ်ပုံ
Michael Milette
2
Extend the signup form / reorder elements in the form
Pedro Garcia ၏ ရုပ်ပုံ
Pedro Garcia
Pedro Garcia ၏ ရုပ်ပုံ
Pedro Garcia
1
Behat test for student using course navigation in 4.0
Charles Fulton ၏ ရုပ်ပုံ
Charles Fulton
Mark Johnson ၏ ရုပ်ပုံ
Mark Johnson
1
Moodle Developer Salary Survey
Benjamin Ellis ၏ ရုပ်ပုံ
Benjamin Ellis
Benjamin Ellis ၏ ရုပ်ပုံ
Benjamin Ellis
2
Edumy Installation error on upgrade database
Syam kerai ၏ ရုပ်ပုံ
Syam kerai
Hugo Ribeiro ၏ ရုပ်ပုံ
Hugo Ribeiro
1
Artem Kobylin ၏ ရုပ်ပုံ
Artem Kobylin
Artem Kobylin ၏ ရုပ်ပုံ
Artem Kobylin
2
Getting Rubrics Using Web Services
Carlos G ၏ ရုပ်ပုံ
Carlos G
Carlos G ၏ ရုပ်ပုံ
Carlos G
0
Retrieving values from autocomplete form element
Michael Woods ၏ ရုပ်ပုံ
Michael Woods
Michael Woods ၏ ရုပ်ပုံ
Michael Woods
0
timecompleted column is NULL
Sushma R ၏ ရုပ်ပုံ
Sushma R
Davo Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Davo Smith
7
Jacques LeCavalier ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques LeCavalier
Jacques LeCavalier ၏ ရုပ်ပုံ
Jacques LeCavalier
0
Course content loading issue
Supriya Bandgar ၏ ရုပ်ပုံ
Supriya Bandgar
Supriya Bandgar ၏ ရုပ်ပုံ
Supriya Bandgar
0
Guide on Moodle File Directory?
Tanveer Sohal ၏ ရုပ်ပုံ
Tanveer Sohal
Ken Task ၏ ရုပ်ပုံ
Ken Task
1
Enrol User to Course
Bhagya Thilakarathne ၏ ရုပ်ပုံ
Bhagya Thilakarathne
Dominique Palumbo ၏ ရုပ်ပုံ
Dominique Palumbo
1
Simple form to update a profile custom field
Smith Will ၏ ရုပ်ပုံ
Smith Will
Smith Will ၏ ရုပ်ပုံ
Smith Will
2
known bug in php serialize()
Frederik Evans ၏ ရုပ်ပုံ
Frederik Evans
Francis Devine ၏ ရုပ်ပုံ
Francis Devine
2
isalpikachu k ၏ ရုပ်ပုံ
isalpikachu k
Andreas Grabs ၏ ရုပ်ပုံ
Andreas Grabs
2
isalpikachu k ၏ ရုပ်ပုံ
isalpikachu k
isalpikachu k ၏ ရုပ်ပုံ
isalpikachu k
4
id_token not being passed in LTI Advantage call
DREW HAMMERBECK ၏ ရုပ်ပုံ
DREW HAMMERBECK
Sabine Dautzenberg ၏ ရုပ်ပုံ
Sabine Dautzenberg
2
Quesitons about File API
Kurt Armbruster ၏ ရုပ်ပုံ
Kurt Armbruster
Davo Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Davo Smith
9
New to Moodle
Kyle Hodge ၏ ရုပ်ပုံ
Kyle Hodge
Mark Johnson ၏ ရုပ်ပုံ
Mark Johnson
2
Change order of password field and password policy information
Nicolas John ၏ ရုပ်ပုံ
Nicolas John
Nicolas John ၏ ရုပ်ပုံ
Nicolas John
0
Making a custom Ajax call from an H5P module
Nicolas Dalpe ၏ ရုပ်ပုံ
Nicolas Dalpe
Nicolas Dalpe ၏ ရုပ်ပုံ
Nicolas Dalpe
0
Session timeout not working as expected
Chad O'Brien ၏ ရုပ်ပုံ
Chad O'Brien
Chad O'Brien ၏ ရုပ်ပုံ
Chad O'Brien
2
Andreas Schenkel ၏ ရုပ်ပုံ
Andreas Schenkel
Andreas Schenkel ၏ ရုပ်ပုံ
Andreas Schenkel
4
Get good and Bad answers with php
Daniel Henriquez ၏ ရုပ်ပုံ
Daniel Henriquez
Daniel Henriquez ၏ ရုပ်ပုံ
Daniel Henriquez
0
Marinda Faasen ၏ ရုပ်ပုံ
Marinda Faasen
Nadav Kavalerchik ၏ ရုပ်ပုံ
Nadav Kavalerchik
11
How can I get value of table?
Pathiphol Kanjanajit ၏ ရုပ်ပုံ
Pathiphol Kanjanajit
Pathiphol Kanjanajit ၏ ရုပ်ပုံ
Pathiphol Kanjanajit
0
Cohort ID or name visible in a course
Maya Todorova ၏ ရုပ်ပုံ
Maya Todorova
Maya Todorova ၏ ရုပ်ပုံ
Maya Todorova
0
Select dynamic in the user profile fields
Natalia Barbosa ၏ ရုပ်ပုံ
Natalia Barbosa
Natalia Barbosa ၏ ရုပ်ပုံ
Natalia Barbosa
0
Need help with github actions
Jean-Roch Meurisse ၏ ရုပ်ပုံ
Jean-Roch Meurisse
Jean-Roch Meurisse ၏ ရုပ်ပုံ
Jean-Roch Meurisse
0
Juan Salazar ၏ ရုပ်ပုံ
Juan Salazar
Juan Salazar ၏ ရုပ်ပုံ
Juan Salazar
3
block for automatic configuration of activities and resources
Natalia Barbosa ၏ ရုပ်ပုံ
Natalia Barbosa
Natalia Barbosa ၏ ရုပ်ပုံ
Natalia Barbosa
1
Update sotred file using File API
Abdulhadi Zakkour ၏ ရုပ်ပုံ
Abdulhadi Zakkour
Abdulhadi Zakkour ၏ ရုပ်ပုံ
Abdulhadi Zakkour
2
Counting users SQL report - Moodle 3.11
Dave Emsley ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Emsley
Dominique Palumbo ၏ ရုပ်ပုံ
Dominique Palumbo
2
Moodle Dataformat settings page
Lukas Celinak ၏ ရုပ်ပုံ
Lukas Celinak
Paul Holden ၏ ရုပ်ပုံ
Paul Holden
1
Mão Doãn ၏ ရုပ်ပုံ
Mão Doãn
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
H5P: Save confirmation message before closing
Mão Doãn ၏ ရုပ်ပုံ
Mão Doãn
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
Martin Herold ၏ ရုပ်ပုံ
Martin Herold
Kurt Armbruster ၏ ရုပ်ပုံ
Kurt Armbruster
10
Showing blog image on custom page in Moodle
Edi Siswanto ၏ ရုပ်ပုံ
Edi Siswanto
Edi Siswanto ၏ ရုပ်ပုံ
Edi Siswanto
0
How to save file with the file manager in mod form ?
Demir Agovic ၏ ရုပ်ပုံ
Demir Agovic
Fasih Zafar ၏ ရုပ်ပုံ
Fasih Zafar
10
Plugin type for music theory tool
Andre Mount ၏ ရုပ်ပုံ
Andre Mount
Andre Mount ၏ ရုပ်ပုံ
Andre Mount
15
Mustache tempaltes documentation
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
0
No handler found for Membership
kuraCloud kuraCloud ၏ ရုပ်ပုံ
kuraCloud kuraCloud
kuraCloud kuraCloud ၏ ရုပ်ပုံ
kuraCloud kuraCloud
0
Thomas Mellin ၏ ရုပ်ပုံ
Thomas Mellin
Thomas Mellin ၏ ရုပ်ပုံ
Thomas Mellin
3
Help: How to save question user response?
Sandipa Mukherjee ၏ ရုပ်ပုံ
Sandipa Mukherjee
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
Auto mail course enrollment count
Raj Prabu A.R ၏ ရုပ်ပုံ
Raj Prabu A.R
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
3
Update bell icon notification without refresh
Lcg 361 ၏ ရုပ်ပုံ
Lcg 361
0
Synology DSM 7
Eric Osborn ၏ ရုပ်ပုံ
Eric Osborn
M.H. van der Hoek ၏ ရုပ်ပုံ
M.H. van der Hoek
11
Moodle how to upload image to an activity type plugin
Fasih Zafar ၏ ရုပ်ပုံ
Fasih Zafar
Davo Smith ၏ ရုပ်ပုံ
Davo Smith
3
Quiz-Review not loading if WIRIS-questions included
Pascal Schärli ၏ ရုပ်ပုံ
Pascal Schärli
Pascal Schärli ၏ ရုပ်ပုံ
Pascal Schärli
0
muzaki azami ၏ ရုပ်ပုံ
muzaki azami
muzaki azami ၏ ရုပ်ပုံ
muzaki azami
7
Module assign : retrieve assessment data for a user
olivier dechepy ၏ ရုပ်ပုံ
olivier dechepy
olivier dechepy ၏ ရုပ်ပုံ
olivier dechepy
1
karan khare ၏ ရုပ်ပုံ
karan khare
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
Web Developer ၏ ရုပ်ပုံ
Web Developer
Kurt Armbruster ၏ ရုပ်ပုံ
Kurt Armbruster
3
Branded Moodle App
Tradebloc Tim Clark ၏ ရုပ်ပုံ
Tradebloc Tim Clark
Mohammed Alhabib ၏ ရုပ်ပုံ
Mohammed Alhabib
4
Minor change?
Peter Eliyahu Kornfeld ၏ ရုပ်ပုံ
Peter Eliyahu Kornfeld
Peter Eliyahu Kornfeld ၏ ရုပ်ပုံ
Peter Eliyahu Kornfeld
4
Hide courses in the App
Charlie Villa ၏ ရုပ်ပုံ
Charlie Villa
Mark Johnson ၏ ရုပ်ပုံ
Mark Johnson
1
Problem (and solution) upgrading from 3.9 to 4.0
Ronald Vyhmeister ၏ ရုပ်ပုံ
Ronald Vyhmeister
Jake Dallimore ၏ ရုပ်ပုံ
Jake Dallimore
1
Adrian Greeve ၏ ရုပ်ပုံ
Adrian Greeve
Adrian Greeve ၏ ရုပ်ပုံ
Adrian Greeve
0
Moodle Discord integration
Tiago Goncalves ၏ ရုပ်ပုံ
Tiago Goncalves
Francis Devine ၏ ရုပ်ပုံ
Francis Devine
1
Site errors
Tiago Goncalves ၏ ရုပ်ပုံ
Tiago Goncalves
Tiago Goncalves ၏ ရုပ်ပုံ
Tiago Goncalves
0
Execute a function once when installing a block - Moodle 3.10+
Dave Emsley ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Emsley
Dave Emsley ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Emsley
2
Vedant Nayar ၏ ရုပ်ပုံ
Vedant Nayar
Vedant Nayar ၏ ရုပ်ပုံ
Vedant Nayar
0
Basavraj Challmarad ၏ ရုပ်ပုံ
Basavraj Challmarad
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
2
Processing uploaded file by filepicker
Peter Milan'e ၏ ရုပ်ပုံ
Peter Milan'e
Peter Milan'e ၏ ရုပ်ပုံ
Peter Milan'e
1
Accessibility toolkit PDF
Michelle Melton ၏ ရုပ်ပုံ
Michelle Melton
Michelle Melton ၏ ရုပ်ပုံ
Michelle Melton
0
Someone who develops
Angel Calderon Bautista ၏ ရုပ်ပုံ
Angel Calderon Bautista
Visvanath Ratnaweera ၏ ရုပ်ပုံ
Visvanath Ratnaweera
5
Indexing in Elastic Search
Dim Salton ၏ ရုပ်ပုံ
Dim Salton
Dim Salton ၏ ရုပ်ပုံ
Dim Salton
0
Moodle
marwa benrhouma ၏ ရုပ်ပုံ
marwa benrhouma
Gareth J Barnard ၏ ရုပ်ပုံ
Gareth J Barnard
1
Extend qtype_description_renderer
Till Grohmann ၏ ရုပ်ပုံ
Till Grohmann
Till Grohmann ၏ ရုပ်ပုံ
Till Grohmann
2
Sakib Hasan ၏ ရုပ်ပုံ
Sakib Hasan
Sakib Hasan ၏ ရုပ်ပုံ
Sakib Hasan
4
Pen interface when grading work.
Robert Clark ၏ ရုပ်ပုံ
Robert Clark
Dan Marsden ၏ ရုပ်ပုံ
Dan Marsden
1
Plugin code prechecks : uncommitted change detected?
Astor Bizard ၏ ရုပ်ပုံ
Astor Bizard
Renaat Debleu ၏ ရုပ်ပုံ
Renaat Debleu
8
wz z ၏ ရုပ်ပုံ
wz z
2
Moodle Rest API or alternate
Tom Huben ၏ ရုပ်ပုံ
Tom Huben
Tom Huben ၏ ရုပ်ပုံ
Tom Huben
0
Code question regarding capabilities and roles
Florin Go ၏ ရုပ်ပုံ
Florin Go
Florin Go ၏ ရုပ်ပုံ
Florin Go
4
Listing a users badges awarded for completing course(s)
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
0
access data private from func get_fast_modinfo($course)
Edi Siswanto ၏ ရုပ်ပုံ
Edi Siswanto
Michael Hughes ၏ ရုပ်ပုံ
Michael Hughes
1
muzaki azami ၏ ရုပ်ပုံ
muzaki azami
AL Rachels ၏ ရုပ်ပုံ
AL Rachels
9
Foreign keys
René Hilgemann ၏ ရုပ်ပုံ
René Hilgemann
Marcus Green ၏ ရုပ်ပုံ
Marcus Green
2
Moodle 3.11.3 Handling of Database Record Deletes
Dillon Esterhuizen ၏ ရုပ်ပုံ
Dillon Esterhuizen
Dillon Esterhuizen ၏ ရုပ်ပုံ
Dillon Esterhuizen
0
Paul Walker ၏ ရုပ်ပုံ
Paul Walker
Richard Jones ၏ ရုပ်ပုံ
Richard Jones
3
Add course landing page before entering course
Ann-Kathrin Watolla ၏ ရုပ်ပုံ
Ann-Kathrin Watolla
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
12
Jorge C. ၏ ရုပ်ပုံ
Jorge C.
Jorge C. ၏ ရုပ်ပုံ
Jorge C.
0
Why is the 'id' attribute stripped from html by default?
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
Tim Hunt ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Hunt
1
Problem configuration sendgrid
Informatica MCR Conference ၏ ရုပ်ပုံ
Informatica MCR Conference
Eric Taylor ၏ ရုပ်ပုံ
Eric Taylor
12
Gradebook API added to module, but grades don't show
Vishal Patel ၏ ရုပ်ပုံ
Vishal Patel
Vishal Patel ၏ ရုပ်ပုံ
Vishal Patel
1
Moodle Report - struggling with which tables - Moodle 3.9
Dave Emsley ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Emsley
Dave Emsley ၏ ရုပ်ပုံ
Dave Emsley
5
[3.11] extending signup form - accessing the new user?
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
tim st.clair ၏ ရုပ်ပုံ
tim st.clair
4
Multisite & Multi Domain
Haneef Rauf ၏ ရုပ်ပုံ
Haneef Rauf
Haneef Rauf ၏ ရုပ်ပုံ
Haneef Rauf
6