ဆွေးနွေးပွဲ စာရင်း။ ဆွေးနွေးပွဲ 3142 ရှိ 100 ကို ဖော်ပြခြင်း။
အခြေအနေ ဆွေးနွေးမှု မှ စတင်သော နောက်ဆုံးပိုစ့် အကြောင်းပြန်မှုများ ညွှန်ကြားချက်များ
Before you post...
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
0
Add Course Summary Block to all course pages
Tom E ၏ ရုပ်ပုံ
Tom E
Eoin Campbell ၏ ရုပ်ပုံ
Eoin Campbell
1
Latest Announcements Block Size
Philip Kelly ၏ ရုပ်ပုံ
Philip Kelly
Eoin Campbell ၏ ရုပ်ပုံ
Eoin Campbell
1
Can M4 set the Block Drawer to Open by default?
Jeff Lewis ၏ ရုပ်ပုံ
Jeff Lewis
Luca Bösch ၏ ရုပ်ပုံ
Luca Bösch
1
Dashboard Recently Accessed Courses Moodle 4.02
Melanie Scott ၏ ရုပ်ပုံ
Melanie Scott
Melanie Scott ၏ ရုပ်ပုံ
Melanie Scott
3
Course navigation with assignments
Aibat Karashev ၏ ရုပ်ပုံ
Aibat Karashev
Aibat Karashev ၏ ရုပ်ပုံ
Aibat Karashev
4
Enabling block editing on front page
Woo Seung Shin ၏ ရုပ်ပုံ
Woo Seung Shin
Woo Seung Shin ၏ ရုပ်ပုံ
Woo Seung Shin
0
Copying Blocks that are nested in resources/activities
Tim Boniface ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Boniface
Tim Boniface ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Boniface
0
HTML Block - Permissions for custom manager role
Shirley Gregorczyk ၏ ရုပ်ပုံ
Shirley Gregorczyk
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
4
Block to display shared folder
The Web Side ၏ ရုပ်ပုံ
The Web Side
The Web Side ၏ ရုပ်ပုံ
The Web Side
2
Will timeline block show in a course?
Christopher Engelsma ၏ ရုပ်ပုံ
Christopher Engelsma
Christopher Engelsma ၏ ရုပ်ပုံ
Christopher Engelsma
0
Block "my courses" showing hidden courses
Carlos Henrique ၏ ရုပ်ပုံ
Carlos Henrique
Carlos Henrique ၏ ရုပ်ပုံ
Carlos Henrique
6
Adding div elements into a HTML block
Rx Systems ၏ ရုပ်ပုံ
Rx Systems
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
3
Can´t show Course Categories block in user dashboard
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Alejandro Lengua ၏ ရုပ်ပုံ
Alejandro Lengua
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
2
HTML Block is missing from Admin>Plugins>Blocks page
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Oleg Melnikov ၏ ရုပ်ပုံ
Oleg Melnikov
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
5
Danijel Todic ၏ ရုပ်ပုံ
Danijel Todic
Danijel Todic ၏ ရုပ်ပုံ
Danijel Todic
4
Hide courses from course overview (for all users)
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Luke Carr ၏ ရုပ်ပုံ
Luke Carr
Sami Cooper ၏ ရုပ်ပုံ
Sami Cooper
3
Block overview - custom course field
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
LP _ ၏ ရုပ်ပုံ
LP _
0
How to display 10 items by default in Timeline block?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Gerlando Lo Savio ၏ ရုပ်ပုံ
Gerlando Lo Savio
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
1
Guillermo Rubio ၏ ရုပ်ပုံ
Guillermo Rubio
Guillermo Rubio ၏ ရုပ်ပုံ
Guillermo Rubio
2
SQL query in custom block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Herrmann Prinzel ၏ ရုပ်ပုံ
Herrmann Prinzel
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
1
Blocks are visible on every page of the course
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Lina D ၏ ရုပ်ပုံ
Lina D
0
Private block do not disapear settings rights in profile
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Lionel Monchecourt ၏ ရုပ်ပုံ
Lionel Monchecourt
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
4
Add block to courses in specific categories
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jeremy Schulz ၏ ရုပ်ပုံ
Jeremy Schulz
Jeremy Schulz ၏ ရုပ်ပုံ
Jeremy Schulz
2
Site Home hidden from PC, but visible via Mobile App
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Isaac Williams ၏ ရုပ်ပုံ
Isaac Williams
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
1
Customization this page button
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Allison Swayze ၏ ရုပ်ပုံ
Allison Swayze
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
1
Adding new blocks to all student users
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
K. N. ၏ ရုပ်ပုံ
K. N.
0
John Provasnik ၏ ရုပ်ပုံ
John Provasnik
John Provasnik ၏ ရုပ်ပုံ
John Provasnik
2
Alphabetical order for Mentee Block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Terri Roshell ၏ ရုပ်ပုံ
Terri Roshell
Terri Roshell ၏ ရုပ်ပုံ
Terri Roshell
0
Forcing "Stick Block" to top
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Blair F. ၏ ရုပ်ပုံ
Blair F.
Blair F. ၏ ရုပ်ပုံ
Blair F.
0
Blocks do not disapear despite permissions are ok
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Lionel Monchecourt ၏ ရုပ်ပုံ
Lionel Monchecourt
Lionel Monchecourt ၏ ရုပ်ပုံ
Lionel Monchecourt
2
Rick Jerz ၏ ရုပ်ပုံ
Rick Jerz
Rick Jerz ၏ ရုပ်ပုံ
Rick Jerz
8
Tints Thomas ၏ ရုပ်ပုံ
Tints Thomas
Randy Thornton ၏ ရုပ်ပုံ
Randy Thornton
1
Global search utility doesn't include Dataform plugin content
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Francis Vendrell ၏ ရုပ်ပုံ
Francis Vendrell
Francis Vendrell ၏ ရုပ်ပုံ
Francis Vendrell
2
Categories default blocks!
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Naaman Fallouh ၏ ရုပ်ပုံ
Naaman Fallouh
Naaman Fallouh ၏ ရုပ်ပုံ
Naaman Fallouh
0
Change default for display for new/edit calendar events
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Kevin Oldham ၏ ရုပ်ပုံ
Kevin Oldham
Kevin Oldham ၏ ရုပ်ပုံ
Kevin Oldham
0
Divya Nomula ၏ ရုပ်ပုံ
Divya Nomula
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
1
Bloc's backgrounds • Moodle 3.11.1
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Claude Breault ၏ ရုပ်ပုံ
Claude Breault
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
1
Course contacts block - reset the defaults
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Heather P ၏ ရုပ်ပုံ
Heather P
Heather P ၏ ရုပ်ပုံ
Heather P
0
Grade Me block & Whole forum grading
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Tim Bahula ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Bahula
Tim Bahula ၏ ရုပ်ပုံ
Tim Bahula
0
I can't add new block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Patryk Wójcik ၏ ရုပ်ပုံ
Patryk Wójcik
Patryk Wójcik ၏ ရုပ်ပုံ
Patryk Wójcik
1
HTML block log and capabilities
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
SAS DEN ၏ ရုပ်ပုံ
SAS DEN
0
Main menu
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Piotr Brzózka ၏ ရုပ်ပုံ
Piotr Brzózka
Piotr Brzózka ၏ ရုပ်ပုံ
Piotr Brzózka
6
HTML Block - no option to configure
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Daniel Creighton ၏ ရုပ်ပုံ
Daniel Creighton
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
3
Custom mycourses block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Catalina Tanase ၏ ရုပ်ပုံ
Catalina Tanase
Catalina Tanase ၏ ရုပ်ပုံ
Catalina Tanase
4
HTML Block - Error when insert an image
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jane Bell ၏ ရုပ်ပုံ
Jane Bell
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
1
How to add network server block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
shiny gutta ၏ ရုပ်ပုံ
shiny gutta
Richard van Iwaarden ၏ ရုပ်ပုံ
Richard van Iwaarden
1
Catherine Mclean ၏ ရုပ်ပုံ
Catherine Mclean
Brian Merritt ၏ ရုပ်ပုံ
Brian Merritt
1
Schedule task for each course block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
CNM Richardson ၏ ရုပ်ပုံ
CNM Richardson
Brian Merritt ၏ ရုပ်ပုံ
Brian Merritt
1
Brian Merritt ၏ ရုပ်ပုံ
Brian Merritt
Brian Merritt ၏ ရုပ်ပုံ
Brian Merritt
1
Dynamic configuration of my block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
GUILLERMO TORBETT ၏ ရုပ်ပုံ
GUILLERMO TORBETT
GUILLERMO TORBETT ၏ ရုပ်ပုံ
GUILLERMO TORBETT
1
Problem with the name of moodle/block:edit capability?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Patrick Lemaire ၏ ရုပ်ပုံ
Patrick Lemaire
David Mudrák ၏ ရုပ်ပုံ
David Mudrák
1
Block fetch API and display it with Ajax
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Fauzan Hibatulah Ashari ၏ ရုပ်ပုံ
Fauzan Hibatulah Ashari
1
Advanced course search / filter block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Robert G ၏ ရုပ်ပုံ
Robert G
Robert G ၏ ရုပ်ပုံ
Robert G
0
Dashboard Blocks Custom Title
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Mukesh Patel ၏ ရုပ်ပုံ
Mukesh Patel
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
1
New Block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Esraa Mowafy ၏ ရုပ်ပုံ
Esraa Mowafy
Esraa Mowafy ၏ ရုပ်ပုံ
Esraa Mowafy
0
The Navigation block is missing from my Dashboard
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
kk Sal ၏ ရုပ်ပုံ
kk Sal
Jon Bolton ၏ ရုပ်ပုံ
Jon Bolton
3
Frontpage block course list - hidden categories
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Lukas Celinak ၏ ရုပ်ပုံ
Lukas Celinak
Mariela Castro Kohler ၏ ရုပ်ပုံ
Mariela Castro Kohler
1
Course overview - number of cards
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Anze Pratnemer ၏ ရုပ်ပုံ
Anze Pratnemer
Anze Pratnemer ၏ ရုပ်ပုံ
Anze Pratnemer
1
View own group online users
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
MUSTAFA ELNAEIM ၏ ရုပ်ပုံ
MUSTAFA ELNAEIM
MUSTAFA ELNAEIM ၏ ရုပ်ပုံ
MUSTAFA ELNAEIM
0
Girija S ၏ ရုပ်ပုံ
Girija S
Girija S ၏ ရုပ်ပုံ
Girija S
0
HTML Block mysteriously disappears from site
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Eric Katchan ၏ ရုပ်ပုံ
Eric Katchan
Eric Katchan ၏ ရုပ်ပုံ
Eric Katchan
1
Gerald Crumbley ၏ ရုပ်ပုံ
Gerald Crumbley
Gerald Crumbley ၏ ရုပ်ပုံ
Gerald Crumbley
0
Add custom block to navigation block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Giacomo Micoli ၏ ရုပ်ပုံ
Giacomo Micoli
Giacomo Micoli ၏ ရုပ်ပုံ
Giacomo Micoli
0
Dock/Collapse block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Rahul Kumar ၏ ရုပ်ပုံ
Rahul Kumar
Rahul Kumar ၏ ရုပ်ပုံ
Rahul Kumar
0
Teaching Staff Contact Block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jayden Tyronian ၏ ရုပ်ပုံ
Jayden Tyronian
Jayden Tyronian ၏ ရုပ်ပုံ
Jayden Tyronian
1
Displaying blocks when teacher(s) are online?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ ၏ ရုပ်ပုံ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ ၏ ရုပ်ပုံ
ဖျက်ထားသော သုံးစွဲသူ
0
Reham Esmat ၏ ရုပ်ပုံ
Reham Esmat
Hart Wilson ၏ ရုပ်ပုံ
Hart Wilson
8
A Block to display embeded PDF file
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Okhtay Gh ၏ ရုပ်ပုံ
Okhtay Gh
Okhtay Gh ၏ ရုပ်ပုံ
Okhtay Gh
0
Course overview block does not update immediately
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Karishma Tiwari ၏ ရုပ်ပုံ
Karishma Tiwari
Karishma Tiwari ၏ ရုပ်ပုံ
Karishma Tiwari
12
Horario Block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Andrew O'Brien ၏ ရုပ်ပုံ
Andrew O'Brien
Andrew O'Brien ၏ ရုပ်ပုံ
Andrew O'Brien
0
Add Custom HTML Block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Sandra Grullon ၏ ရုပ်ပုံ
Sandra Grullon
Sandra Grullon ၏ ရုပ်ပုံ
Sandra Grullon
0
Remove duplicate blocks from several courses in bulk
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Eric Phetteplace ၏ ရုပ်ပုံ
Eric Phetteplace
Eric Phetteplace ၏ ရုပ်ပုံ
Eric Phetteplace
1
Guide on Completion block & Progress Block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Kushan Rathnasekara ၏ ရုပ်ပုံ
Kushan Rathnasekara
Helen Foster ၏ ရုပ်ပုံ
Helen Foster
1
quiz copy in sharing cart block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
morteza heydari ၏ ရုပ်ပုံ
morteza heydari
morteza heydari ၏ ရုပ်ပုံ
morteza heydari
0
Hide a portion of users from the online users block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Luke Carr ၏ ရုပ်ပုံ
Luke Carr
John Provasnik ၏ ရုပ်ပုံ
John Provasnik
1
Main menu block - Drop Down Menu for Courses
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Doug Henner ၏ ရုပ်ပုံ
Doug Henner
Doug Henner ၏ ရုပ်ပုံ
Doug Henner
0
Course Dedication Block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Jenny Cowie ၏ ရုပ်ပုံ
Jenny Cowie
Jenny Cowie ၏ ရုပ်ပုံ
Jenny Cowie
0
Tags and Tagging
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Frankie Broadhead ၏ ရုပ်ပုံ
Frankie Broadhead
Frankie Broadhead ၏ ရုပ်ပုံ
Frankie Broadhead
0
Russ H ၏ ရုပ်ပုံ
Russ H
0
Block permissions are not working
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Joseph Quaranta ၏ ရုပ်ပုံ
Joseph Quaranta
Joseph Quaranta ၏ ရုပ်ပုံ
Joseph Quaranta
2
Block displaying users' badges?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Beatriz Rojo ၏ ရုပ်ပုံ
Beatriz Rojo
Miguel Bejarano ၏ ရုပ်ပုံ
Miguel Bejarano
1
multilevel navigation in block_course_contents
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Doug Henner ၏ ရုပ်ပုံ
Doug Henner
Doug Henner ၏ ရုပ်ပုံ
Doug Henner
0
Administration block missing
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
INFOHAS-Ecole Hôtesse De l'air Rabat ၏ ရုပ်ပုံ
INFOHAS-Ecole Hôtesse De l'air Rabat
INFOHAS-Ecole Hôtesse De l'air Rabat ၏ ရုပ်ပုံ
INFOHAS-Ecole Hôtesse De l'air Rabat
0
Activities block allowing student access to hidden files
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Nora Colazzo ၏ ရုပ်ပုံ
Nora Colazzo
Nora Colazzo ၏ ရုပ်ပုံ
Nora Colazzo
6
Recover course overview block
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Johan Naranjo ၏ ရုပ်ပုံ
Johan Naranjo
Johan Naranjo ၏ ရုပ်ပုံ
Johan Naranjo
0
joller lee ၏ ရုပ်ပုံ
joller lee
joller lee ၏ ရုပ်ပုံ
joller lee
0
Yuliya Belyaeva ၏ ရုပ်ပုံ
Yuliya Belyaeva
Acqua Alta ၏ ရုပ်ပုံ
Acqua Alta
1
Yuliya Belyaeva ၏ ရုပ်ပုံ
Yuliya Belyaeva
Yuliya Belyaeva ၏ ရုပ်ပုံ
Yuliya Belyaeva
0
I have TWO "Course Administration" Blocks in the same course!
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Ahmad Amer ၏ ရုပ်ပုံ
Ahmad Amer
Timothy Loblaw ၏ ရုပ်ပုံ
Timothy Loblaw
4
Adam Pawlak ၏ ရုပ်ပုံ
Adam Pawlak
Adam Pawlak ၏ ရုပ်ပုံ
Adam Pawlak
0
Panopto Block error message (SOAP-ERROR)
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Martin Blackburn ၏ ရုပ်ပုံ
Martin Blackburn
Martin Blackburn ၏ ရုပ်ပုံ
Martin Blackburn
0
Block MyOverview
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Arasowsky ARAS ၏ ရုပ်ပုံ
Arasowsky ARAS
Arasowsky ARAS ၏ ရုပ်ပုံ
Arasowsky ARAS
0
Code error with the documentation.
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Oomeeth Persad ၏ ရုပ်ပုံ
Oomeeth Persad
Oomeeth Persad ၏ ရုပ်ပုံ
Oomeeth Persad
0
quickmail and delete messages
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Corinne Girot ၏ ရုပ်ပုံ
Corinne Girot
Corinne Girot ၏ ရုပ်ပုံ
Corinne Girot
0
Course overview block - how do I sort by Course order
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
David Broad ၏ ရုပ်ပုံ
David Broad
Helen Foster ၏ ရုပ်ပုံ
Helen Foster
1
Nils Benning ၏ ရုပ်ပုံ
Nils Benning
Celynn K ၏ ရုပ်ပုံ
Celynn K
5
Custom profile fields in a block?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Ivan Alamo ၏ ရုပ်ပုံ
Ivan Alamo
Ivan Alamo ၏ ရုပ်ပုံ
Ivan Alamo
2
Surya Pratap ၏ ရုပ်ပုံ
Surya Pratap
Surya Pratap ၏ ရုပ်ပုံ
Surya Pratap
3
Admin block uninstalled?
သော့ခတ်ခဲ့သည်။
Stina Rubin ၏ ရုပ်ပုံ
Stina Rubin
Stina Rubin ၏ ရုပ်ပုံ
Stina Rubin
0