File: File
Description: Description
moodle: moodle
Author first name:
Author surname:


Tập tin
Phiên bản Moodle
Người gửi
Ngày
Mô tả

Từ 1.9 đến 1.9.0+
tien minh
22 thg 12 2009
hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Lưu trữ (RAR) hotpotminh
Từ 1.9 đến 1.9.0+
tien minh
22 thg 12 2009
hotpot

Lưu trữ (RAR) vi_local.rar
2.0
Dong Nguyen
31 thg 1 2013

Đây là phần em dịch khi làm đồ án về Moodle 2.3.

Em tập chung chủ yếu dịch phần chức năng cho giáo viên và học viên.

Hy vọng góp phần Việt hóa thêm cho Moodle.

Gói ngôn ngữ này em vẫn để local (do đó có thể làm giảm tốc độ khi load trang).